Ямбол,на Хотел в Ямбол,училища в Ямбол,детски градини Ямбол,община Ямбол и блогът на Ямбол

Община Ямбол

Кмет на Ямбол

Георги Иванов Славов

Избран за кмет на Община Ямбол с
решение Nо. 290-МИ от 30.10.2011 г. на ОИК-Ямбол

Роден на 29 септември 1965 г. в гр. Ямбол

Образование:

Средно – Математическа гимназия „Николай Лобочевски”
Висше – Технически университет – София, инж. по Електронна техника и микроелектроника
Следдипломна квалификация – Робототехника
Специализация по „Иновационна политика – мениджмънт и маркетинг”

Професионална реализация:

2000-2007 г. - собствен бизнес
1995-2000 г. - супервайзор на „Хеброс банк”, клон Ямбол
1994-1995 г. – в. „Делник”-Ямбол
1992-1994 г. – в. „Тракиец”-Ямбол
1991-1992 г. – хоноруван асистент по информационни технологии в Полувисш учителски институт - Ямбол

Семейно положение: Женен, с 2 деца.

Заместник-кмет на Ямбол

Иван Кърцъков

заместник-кмет на град Ямбол

Иван Кърцъков е роден на 17 юли 1965 г. Завършил е ВИАС – София през 1990 г., специалност ПГС-конструкции.Работил е в областта на строителството - технически ръководител, инвеститорски контрол, проектант. Бил е и старши асистент в Технически колеж – Ямбол.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1. общинска инфраструктура на град Ямбол
2. териториалното и селищно устройство на град Ямбол
3. строителство и строителен контрол в град Ямбол
4. благоустройствените дейности в Ямбол
5. земеделието и горите град Ямбол
6. енергетиката и енергийните ресурси на град Ямбол
7. стандартизацията, метрологията и хармонизацията с европейските технически правила и норми в Ямбол

Красимира Петрова

заместник-кмет

Красимира Петрова е родена на 01. 07. 1984 година. Завършила е специалност „Политология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. От февруари 2008 до декември 2011 работи като експерт в дирекция „Стратегии и програми” в община Ямбол. Участва в разработването и реализирането на ключови инфраструктурни проекти на община Ямбол по оперативните програми на ЕС.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.регионалното развитие на Ямбол
2.евроинтеграцията и прилагането на оперативните и други програми
3.външните работи
4.българите в чужбина
5.образованието и науката
6.здравеопазването в Ямбол
7.интеграцията на хората с увреждания и защитата от дискриминация
8.жилищната политика на Ямбол
9.социалните услуги и социалното подпомагане
10.заетостта, условията на труд и тристранното сътрудничество
11.закрилата на децата в Ямбол
12.младежта и спорта в Ямбол
13.правата на човека и гражданското общество

Стоян Драгнев

заместник-кмет

Стоян Драгнев е роден на 20 октомври 1958 година. Завършил е Академията на МВР и Великотърновския университет със специалност „Право”. Работил е в системата на МВР, като през 2005 година е отличен със специалната награда „Полицай на годината”. През 2008 година специализира в школата на ФБР в САЩ. От април 2009 г. до февруари 2012 г. е директор на Областната дирекция на МВР. Стоян Драгнев е носител на трите степени на почетния знак на МВР, както и много други награди.


Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.вътрешна сигурност, обществен ред и гражданска защита в Ямбол
2.общинската собственост на Ямбол
3.общинско участие и общински предприятия в Ямбол
4.транспорта и съобщенията на Ямбол
5.отбраната, държавният резерв и военновременните запаси
6.околната среда и водите в Ямбол
7.приватизацията и следприватизационен контрол на Ямбол
8.концесиите в Ямбол

РЪКОВОДСТВО
Секретар

Антон Кабрански

секретар на Община Ямбол

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - МАНДАТ 2011-2015г.

1. Антоанета Славчева Антонова-Общински съветник Ямбол
2. Божидара Константинова Божилова-Общински съветник Ямбол
3. Венцислав Иванов Славов-Общински съветник Ямбол
4. Вълкана Климентова Янкова-Общински съветник Ямбол
5. Галин Славчев Костов-Общински съветник Ямбол
6. Георги Иванов Данков-Общински съветник Ямбол
7. Георги Илиев Миланов-Общински съветник Ямбол
8. Георги Тодоров Славов-Общински съветник Ямбол
9. Теодор Стоянов Илев-Общински съветник Ямбол
10. Емилия Георгиева Марчева-Общински съветник Ямбол
11. Емилия Христова Кремъкова-Общински съветник Ямбол
12. Захари Николов Захариев-Общински съветник Ямбол
13. Иван Стоев Чолаков-Общински съветник Ямбол
14. Илиана Василева Бицова-Общински съветник Ямбол
15. Йордан Милков Милков-Общински съветник Ямбол
16. Йордан Христов Атанасов-Общински съветник Ямбол
17. Калоян Марев Калиманов-Общински съветник Ямбол
18. Калчо Илиев Донев-Общински съветник Ямбол
19. Капка Георгиева Йоргова-Общински съветник Ямбол
20. Катя Атанасова Георгиева-Общински съветник Ямбол
21. Маври Георгиев Кидиков-Общински съветник Ямбол
22. Мариета Стефанова Сивкова-Общински съветник Ямбол
23. Мария Илиева Славова-Общински съветник Ямбол
24. Милен Огнянов Томов-Общински съветник Ямбол
25. Наско Иванов Стефанов-Общински съветник Ямбол
26. Недка Христова Карска-Общински съветник Ямбол
27. Николай Ганев Димов-Общински съветник Ямбол
28. Николай Димитров Пенев-Общински съветник Ямбол
29. Николай Костов Костадинов-Общински съветник Ямбол
30. Николина Жекова Хаджигеоргиева-Общински съветник Ямбол
31. Румен Данчев Банков-Общински съветник Ямбол
32. Румяна Филипова Тропчева-Общински съветник Ямбол
33. Стоян Проданов Иванов-Общински съветник Ямбол
34. Татяна Петкова Петкова-Общински съветник Ямбол
35. Тодор Иванов Тодоров-Общински съветник Ямбол
36. Юлиян Михайлов Папашимов-Общински съветник Ямбол
37. Ясен Атанасов Киров-Общински съветник Ямбол


Списък на услугите, които се извършват в ЦАУ

Административни услуги от областна администрация Ямбол

Таня Димитрова

Приемни дни: всеки първи вторник на месеца от 14,00 до 16,00 часа

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация

Контакти: 046 686814

Правомощия на областния управител

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) Областният управител:
 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
  а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
  б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 5. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 6. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 7. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 8. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 9. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 10. организира разработването на областната стратегия за развитие;
 11. внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 12. ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 13. организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 14. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 15. изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 16. утвърждава областните транспортни схеми;
 17. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 18. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 19. утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 20. отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 21. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 22. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 23. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 24. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 25. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.
Заместник областни управители
Нели Кадиева

Приемни дни: Всеки втори вторник на месеца от 14,00 до 16,00 часа

Записване: На гише "Информация" в Областна администрация-Ямбол

Контакти: 046 686815 begin_of_the_skype_highlighting 046 686815

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. бюджет и финанси;
2. труда и социалната политика;
3. здравеопазването;
4. икономиката;
5. регионалното развитие и прилагането на регионални програми;
6. осъществяването на международните контакти на областта и българите в чужбина;
7. гражданската регистрация и административното обслужване;
8. териториалното и селищно устройство;
9. концесиите и държавното участие;
10.правата на човека, вероизповеданията и гражданското общество;

Димитър Иванов

Приемни дни: Всеки първи вторник на месеца от 14,00 до 16,00 часа

Записване: На гише "Информация" в Областна администрация

Контакти: 046 686816 begin_of_the_skype_highlighting 046 686816

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. закрила на децата, младежта и спорта;
2. образованието и науката;
3. културата;
4. държавната собственост и жилищната политика;
5. земеделието и горите;
6. транспорта, съобщенията и благоустройствените дейности;
7. околната среда и водите;
8. местното самоуправление;
9. дейностите по защитата на населението, културните и материални ценности, околната среда при бедствия;
10.енергетиката и енергийните ресурси

Уебсайт в alle.bg